Kvaliteedimärk

Taimetoidumessi kvaliteedimärgi statuutTTM_logod

Taimetoidumessi kvaliteedimärk on ettevõtte või organisatsiooni kvaliteedi märk, mis väljastatakse Taimetoidumessi osalejatele.


Taimetoidumessi kvaliteedimärgi ülesanded:

* pakkuda veganitele kindlustunnet toodete ja teenuste tarbimisel;
* aidata eristada vegan ja mittevegan tooteid;
* tõsta vegantoodete osakaalu kaubandusvõrgustikus;
* tunnustada Taimetoidumessist osavõtjaid.

 

Taimetoidumessi kvaliteedimärk vastab järgmistele põhialustele:

  • ettevõtte toodang (või osa toodangust, mis on kooskõlas veganismi põhimõtetega) on sobilik veganitele;
  • ettevõtja arendab vegantooteid;
  • ettevõte mõistab veganluse eesmärke.

Märgi väljastamist, kontrolli ja rikkumiste lahendamist teostab MTÜ Eesti Vegan Selts. Märgiga seotud vaidlused lahendab MTÜ Eesti Vegan Selts koostöös osapooltega.

Statuudi muutmiseks esitatakse parandusettepanekud MTÜ Eesti Vegan Seltsile 1. detsembriks ning MTÜ Eesti Vegan Seltsi juhatus kujundab otsuse 1. märtsiks.

Iga kvaliteedimärgi omanik saab märgistust kasutada oma toodetel, kodulehel, reklaam- ja muudel visuaalsetel või tekstilistel materjalidel.

 

Taimetoidumessi kvaliteedimärgi määramine, märkide üle arvestuse pidamine ning kontroll

Ettevõte saab enda kinnitamise järel MTÜ Eesti Vegan Seltsilt märgi tähise, mida kasutatakse märkide numeratsioonis. Väljastatud tähiste üle peab arvestust MTÜ Eesti Vegan Selts.

MTÜ Eesti Vegan Selts annab tootjale/teenuse pakkujale koos märgi kasutamise õigusega märgi tähise ja numbri.

MTÜ Eesti Vegan Selts tagab väljastatud märkide ja neid kandvate toodete info avalikustamise veebis.

 

Taimetoidumessi kvaliteedimärgi kasutaja õigused ja kohustused

Märgi kasutajal on õigus:

  • lisada märk oma tootele või teenusele (teenusekohale) eelnevalt kooskõlastatult MTÜ Eesti Vegan Seltsiga;
  • teavitada märgist publikatsioonides ja massiteabevahendites;
  • lisada märk elektrooniliselt toodete/teenuste juurde kodulehel ning teistes elektroonilistes väljaannetes;
  • lisada märk eelnevalt kooskõlastatult MTÜ Eesti Vegan Seltsiga välireklaamide juurde.

 

Märgi kasutaja kohustub:

  • mitte kasutama märki tootel või teenusel, mida on muudetud määral, mis sisuliselt muudab selle kvaliteeti ning tingimusi, mille alusel märk väljastati (nt loomsete toodete või loomi ekspluateerivate teenuste rekaamimiseks);
  • mitte kasutama märki mistahes viisil, mis kahjustab selle reputatsiooni.

 

Kvaliteedimärgi äravõtmine

Taimetoidumessi kvaliteedimärk võetakse ära ettevõttele esitatavate nõuete ja kriteeriumite ühekordsel või korduval rikkumisel. Iga eksimust vaagib MTÜ Eesti Vegan Selts kui omaette intsidenti: pärast eksimuse esinemist teeb MTÜ Eesti Vegan Selts otsuse ühe kalendrikuu raames, kas teha märkus, hoiatus või peatatakse ettevõtja kvaliteedimärgi staatus.

Ettevõttel, kellelt on kvaliteedimärk ära võetud, puudub õigus esitada MTÜ Eesti Vegan Seltsi vastu nõudeid seoses kvaliteedimärgi äravõtmisega ning sellest tulenevate võimalike kahjulike tagajärgedega.

 

KINNITATUD
MTÜ Eesti Vegan Selts